Maksas reklāmas un SEO loma digitālajā konkurencē

Uzņēmuma vadība tiek organizēta atbilstoši labas korporatīvās pārvaldības praksei saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likumuPubliskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumuKomerclikumuMinistru kabineta noteikumiem par ALTUM konsultatīvo padomi un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. ALTUM darbojas saskaņā ar vidēja termiņa darbības stratēģiju Skip links. Kas mēs esam. Uzņēmuma konkurētspēju ietekmē tirgo kriptonaudu laukumā faktori — gan produkta unikalitāte, gan kvalitāte, gan pašizmaksa. Tie visi ir ļoti būtiski, bet mūsdienās, it īpaši ekonomikas lejupslīdes periodos, viens no nozīmīgākajiem faktoriem ir tieši produkta pašizmaksa. Nereti var lasīt ziņas par uzņēmumu cenu kariem. Šoreiz pat nerunāsim par dempinga cenām, kaut realitātē pastāv arī šī problēma, kad finansiāli spēcīgi uzņēmumi ar dempinga cenām negodīgi izgrūž citus tirgus spēlētājus, kuri nevar atļauties strādāt ar zaudējumiem. Mūsu mērķis ir apskatīt pašizmaksas samazināšanas pasākumus, izmantojot finanšu vadības instrumentus. Starptautiskajā praksē ir vairākas metodes, ar kurām ir iespējams kontrolēt uzņēmuma izmaksas, veikt to analīzi un paaugstināt efektivitāti, nesamazinot produkta vai pakalpojuma kvalitātes rādītājus.

Tā ir starptautiskajā praksē plaši lietota metode produktu un darbības virzienu pašizmaksas noteikšanai, kā arī biznesa procesu un izmaksu optimizācijai. ABC metodi izmanto kā taktiskās, tā stratēģiskās vadības līmenī:. Kā biznesa vērtēšanā izmantot darījumu jeb multiplikatoru metodi?! Atbildi uz šo uzņēmēju diskusijās populāro jautājumu sniedz Jeļena Losevakurai ir ilggadēja pieredze dažādu nozaru biznesa novērtēšanā.

Ekspertu viedoklis un ieteikumi par tev svarīgām tēmām

Autore ar četriem soļiem skaidro, kā praktiski notiek uzņēmumu vērtēšanas gaita, aplūkojot šādus aspektus:. Tāpat materiāls papildināts ar ieteikumiem no pieredzes un vērtīgiem piemēriem, kā aprēķina uzņēmuma vērtību un kā vērtē uzņēmumu, izmantojot dažādus multiplikatorus. Izmantojiet detalizēto multiplikatora metodes apskatu rokasgrāmatas 5. Finanšu jomā inovāciju nosaka nebanku finanšu un finanšu tehnoloģiju uzņēmumi! Alternatīvie aizdevumi migrē uz savstarpējo aizdevumu platformām!

Tā tendences alternatīvo aizdevumu jomā piesaka jaunāko papildinājumu autors Juris Grišins — finanšu kompānijas AS Capitalia vadītājs. Šādi uzņēmumi pamatā cenšas aizstāt banku piedāvātos pakalpojumus ar ērtākiem, ātrākiem un modernākiem tehnoloģiju risinājumiem. Vairākas finanšu tehnoloģiju kompānijas piedāvā finansējumu, kas pēc savas būtības līdzinātos mezanīna aizdevumiem,» tēmas aktualitāti skaidro Juris Grišins. Jurim Grišinam ir starptautiska darba pieredze nozīmīgās investīciju bankās Austrumeiropā, Islandē un Zviedrijā. Galu galā uzņēmuma kredītspēja lielākoties nosaka tā konkurētspēju, tā potenciālu biznesa saderībā,» tā tiek pieteikti rokasgrāmatas jaunākie papildinājumi. Īpaši vērsta uzmanība tam, ka jēdzienu «kredītspēja» var traktēt no divām pusēm: no bankas viedokļa un no klienta uzņēmuma viedokļa. Par to arī papildinājumos, skatot jaunajā 5. Jebkurš bizness vienmēr ir saistīts ar risku. Bitcoin tirdzniecības izsekošana lielāku peļņu parasti sola darījumi ieguldot bitcoin naudas lietojumprogrammā augstāku riska pakāpi. Lai pasargātu sevi un biznesu no iespējamiem zaudējumiem, ir jāprot risku novērtēt. Kā zināms, jebkurš tirgus vērtējums ir nosacīts, visu paredzēt nav iespējams, taču katram riskam noteikti jānosaka maksimālā robeža.

Tieši tāpēc jaunākie papildinājumi ir kā padomdevējs finanšu risku iepazīšanā un novēršanā. Risku nepieciešams novērtēt, lai apzinātos tā pieļaujamo robežu. Svarīgi ir nevis baidīties no kļūdām, bet gan neatkārtot tās. Tātad, lai uzņēmējdarbība veiktos sekmīgi, visu laiku ir jāuzlabo sava darbība, lai gūtu pēc iespējas lielāku peļņu. Galvenais uzdevums riska izmantošanā ir atrast tādus darbības virzienus, lai veiksmīga iznākuma rezultātā būtu tikai peļņas samazinājums, nevis katastrofāls visu līdzekļu zudums. Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos turpināta tēma Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos apskatīta tēma Faktorings kā viens no finansēšanas veidiem ir kļuvis par būtisku instrumentu ražošanas un tirdzniecības uzņēmumiem Latvijā.

Laikā, kad uzņēmumi apgūst jaunu eksporta tirgu, tas ir īpaši svarīgi, jo jāstrādā ar vēl neiepazītiem partneriem. Veicinot faktoringa darījumu attīstību, kam ir liela nozīme investīciju procesā, tiek nodrošināts alternatīvs finansējuma avots, kas savukārt var radīt lielākas investīcijas un paātrināt ekonomiskās izaugsmes tempus. Faktoringam ir svarīga nozīme mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanā, kuru attīstības galvenais šķērslis ir apgrozāmo līdzekļu trūkums. Ja vēl pērnā gada sākumā bija grūti prognozēt, kā pandēmijas ietekmē attīstīties ekonomika un investīcijas, tad šobrīd nav pamata domāt, ka ieguldījumi komercīpašumos tuvāko gadu laikā varētu mazināties. Pagājušajā gadā, spītējot nenoteiktības apstākļiem, investīciju apjomi komercīpašumos Latvijā pat nedaudz pārsniedza Atdeves rādītāji investīcijām mūsu reģionā joprojām ir augstāki nekā citos Eiropas tirgos.

Pēdējo desmit gadu laikā gan dzīvojamo māju fonds, gan biroju ēku būvniecība Latvijā attīstījusies lēnāk nekā kaimiņos — Lietuvā un Igaunijā, tāpēc investori redz lielu potenciālu ieguldījumiem jaunos objektos, nevis jau esošu īpašumu iegādē, kā tas tika novērots līdz šim. Arvien aktuālākās ilgtspējas un energoefektivitātes prasības būs viens no galvenajiem investīciju tirgus virzītājiem. Uzsāktie un plānotie projekti sniegs papildu pievienoto vērtību gan pilsētvidei, gan kopējai ekonomikai," norāda Uģis Počs, "Luminor" nekustamo īpašumu finansēšanas eksperts. Nākotnē, iespējams, varētu mainīties investīciju sadalījums dažādos komercīpašumu segmentos — vairāk investīcijas piesaistot biroju un loģistikas objektu būvniecībai, bet samazinoties apjomam tirdzniecības centru attīstībā. Pastāv arī zināmas neskaidrības par to, kā pandēmija ietekmēs komercīpašumu nomnieku paradumus biroju un tirdzniecības segmentos. Taču viens ir skaidrs — uzvarētāji būs tie veikalu īpašnieki, kas pirmie spēs atrast atdevi nesošu stratēģiju tirdzniecības centru platības turpmākai izmantošanai. Attiecībā uz birojiem pastāv iespējams scenārijs, ka līdz ar attālinātā darba popularitāti, uzņēmumi pārskatīs nepieciešamo darba vietu apjomu, kas turpmāk varētu būt mazāks, nekā reāli uzņēmumā ir nodarbināto.

Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Valsts informācijas tīkla aģentūra" turpmāk - Aģentūra ir neprivatizējama valsts akciju sabiedrība. Aģentūras pamatkapitāls pieder valstij. Aģentūras nosaukums angļu valodā - "State Information Network Agency". Aģentūra ir juridiska persona, tai ir patstāvīga bilance un savi norēķinu konti, kā arī atribūtika ar Aģentūras simboliku un zīmogs ar pilnu Aģentūras nosaukumu. Aģentūrai ir atsevišķa manta. Aģentūra var savā vārdā iegūt mantiskas un personiskas nemantiskas tiesības, uzņemties saistības un saskaņā ar darbības mērķiem un uzdevumiem slēgt darījumus Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs. Aģentūra var būt prasītāja un atbildētāja tiesā vai šķīrējtiesā. Aģentūra ir atbildīga par savām saistībām ar visu tai piederošo mantu, uz kuru saskaņā ar likumiem var vērst piedziņu. Valsts ir atbildīga par Aģentūras saistībām ar savu ieguldījumu pamatkapitālā, bet nav atbildīga ar pārējo mantu. Aģentūra nav atbildīga par valsts saistībām. Aģentūra darbojas saskaņā ar likumiem "Par bezpeļņas organizāciju", "Par akciju sabiedrībām", citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī šiem statūtiem. Sludinājumus un publikācijas saskaņā ar likumu "Par akciju sabiedrībām" Aģentūra ievieto laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Informāciju, ko Aģentūra ieguvusi, izmantojot informatīvos tīklus, tai nav tiesību nodot trešajām personām. Aģentūras darbības mērķis ir īstenot valsts politiku valsts vienotās informatīvās sistēmas un specializēto elektrosakaru sistēmas izveidē un ekspluatācijā saskaņā ar likumiem un Ministru kabineta noteikumiem. Aģentūras dibināšanas pamatkapitāls ir latu, un tas ir sadalīts parastajās akcijās. Katras akcijas nominālvērtība ir viens lats. Aģentūras reģistrētais pamatkapitāls ir latu, un tas ir jāizveido piecu gadu laikā no Aģentūras reģistrācijas dienas Uzņēmumu reģistrā. Aģentūras pamatkapitālu atbilstoši pilnvarnieka lēmumam var palielināt vai samazināt tikai Ministru kabinets, izdarot attiecīgus grozījumus šajos statūtos un paziņojot par to Uzņēmumu reģistram. Ja Aģentūras pamatkapitālu palielina, iesaistot papildu kapitālu, to ar attiecīgu Ministru kabineta tiesību aktu var ieguldīt tikai valsts. Ja Aģentūras pamatkapitālu palielina, iesaistot papildu kapitālu, un par akcijām samaksā, ieguldot ķermeniskas lietas, ieguldījumu novērtē, kā arī atzinumu sastāda un publicē neatkarīgi eksperti likumā "Par akciju sabiedrībām" noteiktajā kārtībā.

Ja Aģentūras pamatkapitālu palielina, pārveidojot daļu Aģentūras uzkrātā kapitāla par pamatkapitālu, Aģentūras pamatkapitālā ieskaita to Aģentūras īpašuma daļu, kas pēc gada bilances vai ārkārtas bilances apstiprināšanas pārsniedz pamatkapitāla apmēru. Samazinot pamatkapitālu, Aģentūrai jāievēro likumā "Par akciju sabiedrībām" noteiktās prasības attiecībā uz kreditoru interešu aizsardzību akciju sabiedrības likvidācijas gadījumā. Aģentūras ienākumu pārsniegums pār izdevumiem jāieskaita rezervē rezerves fondākas pāriet uz nākamo saimniecisko gadu. Rezerves rezerves fonda līdzekļi izmantojami tikai šo statūtu Cita kapitāla un rezervju veidošana Aģentūrā nav pieļaujama. Aģentūrai ir aizliegts ieķīlāt pamatlīdzekļus, piešķirt kredītus, izsniegt jebkāda veida aizdevumus un galvojumus vai dot garantijas. Akcionāru pilnsapulce ir augstākā Aģentūras pārvaldes institūcija, un tai ir šādas funkcijas:. Akcionāru pilnsapulces funkcijas veic pilnvarnieks - satiksmes ministrs - saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Pilnvarnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus:. Ministru kabinets var atcelt pilnvarnieka pieņemtos lēmumus, ja tie neatbilst likumu un citu normatīvo aktu prasībām. Pilnvarnieks neiejaucas Aģentūras saimnieciskajā darbībā, kā arī tās operatīvajā vadīšanā un neslēdz Aģentūras vārdā nekādus darījumus. Pilnvarnieks nevar būt par valdes, ekspertu padomes vai revīzijas komisijas locekli, kā arī par Aģentūras revidentu. Pilnvarnieks savus pienākumus veic līdz Ministru kabineta pilnvaru izbeigšanās dienai. Ja satiksmes ministrs atkāpjas no amata vai viņam tiek izteikta neuzticība, Ministru prezidents izvirza no Ministru kabineta locekļu vidus citu Aģentūras pilnvarnieka kandidatūru apstiprināšanai Ministru kabinetā. Ja pilnvarnieks slimības, ilgstošas prombūtnes vai citu iemeslu dēļ nespēj veikt savas funkcijas, Ministru prezidents ar rīkojumu var uzdot uz laiku pildīt pilnvarnieka funkcijas citai personai.

Ja tiek mainīts pilnvarnieks, Satiksmes ministrija par to rakstiski paziņo Uzņēmumu reģistram. Pilnvarnieka maiņa ir spēkā ar tās reģistrācijas dienu Uzņēmumu reģistrā. Pilnvarnieks, kā arī padome un valde pēc motivēta pieprasījuma saņemšanas ir tiesīgi sasaukt akcionāru pilnsapulces sēdi. Motivēts pieprasījums par akcionāru pilnsapulces sēdes sasaukšanu jāiesniedz valdes priekšsēdētājam.

Pilnvarnieku uz akcionāru pilnsapulci uzaicina valdes priekšsēdētājs. Uzaicinājumu un paziņojumu par darba kārtību pilnvarniekam nosūta ierakstītā vēstulē vai nodod pret parakstu. Padomes locekļiem un valdes priekšsēdētājam ir tiesības piedalīties akcionāru pilnsapulcē ar padomdevēja tiesībām. Akcionāru pilnsapulce pieņemtos lēmumus noformē rakstiski. Akcionāru pilnsapulces sēdes protokolu paraksta pilnvarnieks. Padomes sastāvu, kurā ir priekšsēdētājs un 11 padomes locekļi, apstiprina Ministru kabinets. Padomes loceklis nevar būt par valdes locekli, ekspertu padomes locekli un Aģentūras revidentu.

Padomes locekļiem divu nedēļu laikā pēc viņu iecelšanas amatā rakstiski jāsniedz pilnvarniekam par sevi, laulāto un radiniekiem skaitot radniecību līdz trešajai pakāpei un svainību līdz otrajai pakāpei šādas ziņas:. Padomes loceklis jebkurā laikā var iesniegt pilnvarniekam lūgumu atbrīvot viņu no uzticēto pienākumu pildīšanas. Par padomes locekļa atbrīvošanu no viņa pienākumu pildīšanas pilnvarnieks paziņo Ministru kabinetam. Par padomes sastāva maiņu valde paziņo Uzņēmumu reģistram. Padomes sastāva maiņa ir spēkā ar tās reģistrācijas dienu Uzņēmumu reģistrā. Padomes locekļi no padomes locekļu vidus ievēlē padomes priekšsēdētāja vietnieku. Padomes priekšsēdētāja vietnieks pilda padomes priekšsēdētāja pienākumus tikai padomes priekšsēdētāja ilgstošas prombūtnes slimība, komandējums, atvaļinājums laikā vai viņa uzdevumā.

Padome var pārbaudīt Aģentūras dokumentus, kā arī kasi, vērtspapīrus un citu mantu. Padome var minēto pārbaudi uzticēt kādam no padomes locekļiem, kā arī atsevišķu jautājumu noskaidrošanai pieaicināt lietpratēju. Reizi gadā padome iesniedz pilnvarniekam ziņojumu, kurā novērtēta Aģentūras darbība un valdes ziņojums, kā arī izsaka priekšlikumus Aģentūras darbības uzlabošanai. Katram padomes loceklim, kā arī valdei ir tiesības pieprasīt padomes sēdes sasaukšanu, motivējot tās nepieciešamību. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirīgā ir padomes priekšsēdētāja balss. Ja kāds no padomes locekļiem nepiekrīt padomes lēmumam un balso pret to, viņš nav atbildīgs par padomes pieņemto lēmumu. Informatīvais apskats Pievienots: Akadēmiskā karjera Francijā Pievienots: Akadēmiskā karjera Somijā Pievienots: Akadēmiskā karjera Nīderlandē Pievienots: Career frame, recruitment, selection and promotions in Latvia Pievienots: Performance-based Financing International Practice Pievienots: Remuneration Pievienots: The Doctorate and the Postdoctorate in Latvia Pievienots: Infografiks: Akadēmiskās profesijas restarts Pievienots: Internal consequences of external performance-based funding of universities — some German experiences Pievienots: Internal consequences of external performance-based funding — some Finnish experiences Pievienots: ES struktūrfondi augstskolu un koledžu konkurētspējas paaugstināšanai Pievienots: Academic Selection and Promotion Jūs varat saņemt faktisko naudu no bitcoin European Trends in Doctoral and postdoctoral Education Pievienots: Remuneration —measuring and rewarding performance Pievienots: Finansēšana un pārvaldība Pievienots: Akadēmiskā karjera Pievienots: Drukāt lapu.

Lejupielādēt PDF. Dalīties ar šīs lapas saturu! Izvēlies sociālo tīklu, kurā Tu vēlies dalīties ar šīs lapas saturu. Facebook Twitter Linkedin.